Compare Listings

นักศึกษารุ่นสอง ร่วมฝึกงานกับ I Love Japan

สวัสดีค่ะ

ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2017 ที่ผ่านมา

ทาง I Love Japan Group ได้รับนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 2
ด้านการท่องเที่ยวและด้านการศึกษาด้วยกันทั้งหมด 4 คน ได้แก่

  1. นางสาวสิริรดา สาณศิลปิน มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
  2. นายอัฐวุฒิ ศรีศิริเล็ก มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4
  3.  นายชานน ตระกูลวาปี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4
  4. นางสาวภามิน วิมลสุขนพรัตน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ เอกเอเชียศึกษา(ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปีที่ 4

ขอให้น้องๆนักศึกษามีความสุขตลอดการฝึกงานกับพวกเรา
และขอให้เก็บเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ดีๆตรงนี้ให้เต็มที่นะคะ ^__^

Comments are closed.