General Information

โรงเรียนของเรามีนักเรียนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก มาเรียนภาษาญี่ปุ่นภายใต้ภายใต้การสอนของอาจารย์ที่มีวิธีการสอนที่ดี หลักสูตรการเรียนซึ่งถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ปรับใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ จะมุ่งเน้นการสนทนาเป็นหลักเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างสนุกสนาน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะช่วยส่งเสริมให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนได้เป็นอย่างดี

Description

 1. เนื่องจากมีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ มากกว่า 40 ประเทศ  นักเรียนจึงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร
 2. มีเจ้าหน้าที่คอยให้ปรึกษาและคำแนะนำอย่างเป็นกันเอง ทำให้นักเรียนรู้สึกสบายใจและคลายกังวล ในระหว่างอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น
 3. บุคลากรผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์การสอน และสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. นักเรียนจะได้เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาการสื่อสาร  นอกจากนี้ สิ่งที่พิเศษที่ทางโรงเรียนของเราได้เพิ่มเข้ามาก็คือ การคิด  เพราะเรามีความเชื่อว่า ถ้านักเรียนได้ฝึกคิดเป็นภาษาญี่ปุ่น ก็จะทำให้ทักษะภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนดีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

Students Stats

นักเรียนทั้งหมด ที่ สาขาชิบูย่า 606 คน, ชินจูกุ 245 คน, โอซาก้า 213 คน และ เกียวโต 160 คน  โดยนักเรียนเฉลี่ยแต่ละห้อง มีประมาณ 20 คน

Study Programs

หลักสูตรเร่งรัด เรียนระยะสั้น – เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเรียนทุกวัน สามารถพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างสมดุลกันเป็นอย่างดี  นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับผู้ที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเฉพาะช่วงเวลาเช่น ช่วงปิดเทอมหน้าร้อน เป็นต้น

หลักสูตรระยะยาว – หลักสูตรนี้เป็นชั้นเรียนผสมกันระหว่างหลักสูตรเข้มข้นและหลักสูตรศึกษาต่างประเท  โดยเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน ในชีวิตประจำวันที่ญี่ปุ่น หรือแม้แต่ผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นตามความสนใจส่วนตัว  นักเรียนทุกคนจะได้เสริมสร้างทักษะทั้ง 4 ทักษะ อันได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน  โดยทางโรงเรียนจะเน้นไปที่การพูดและการฟังเป็นหลัก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นธรรมชาติ

ค่าเล่าเรียน

(รวมภาษีแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าตำราเรียน)

School Schedule

เริ่มเรียน

ภาคเรียน

หลักสูตร

ระยะเวลาของหลักสูตร

ปิดรับสมัคร

Apply Now

เริ่มเรียน

Jan,2018

ภาคเรียน

มกราคม

หลักสูตร

Intensive Course

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะสั้น

ปิดรับสมัคร

Sep,2017

เริ่มเรียน

Apr,2018

ภาคเรียน

เมษายน

หลักสูตร

ปกติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะยาว

ปิดรับสมัคร

Sep,2017

Class Level

บทนำ – ระดับสูง (มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดระดับ)

ระดับพื้นฐาน

ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน หรือสามารถพูดทักทายและสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางได้ระ

ดับต้น 

เข้าใจภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และสามารถสื่อสารได้(เช่น การซื้อของ, การชวนเพื่อน, การถามทาง, การขออนุญาต, พูดเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตได้ เป็นต้น) อ่านและเขียนอักษรฮิรากานะ, คาตะคานะ และอักษรคันจิได้ประมาณ 50-300 คำ

ระดับกลางเบื้องต้น

พูดภาษาสุภาพได้ตามสถานการณ์ต่างๆ และพูดภาษาอย่างไม่เป็นทางการได้ อ่านและเขียนอักษรคันจิได้ประมาณ 300-600 คำ ระดับกลางพูดแสดงความคิดเห็นของตนเอง และเขียนเรียงความได้ อ่านและเขียนอักษรคันจิได้ประมาณ 600-1,000 คำ

ระดับสูง 

พูดคล่อง และเป็นธรรมชาติพอสมควร ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่มีอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน อ่านและเขียนอักษรคันจิได้ประมาณ 1,000 คำ

เป้าหมายสำหรับหลักสูตร Study Abroad (1 เทอม = 3 เดือน) – LONG TERM

จำนวนเทอม ระดับ เป้าหมาย (Can-Do)
1 พื้นฐาน (Beginner) สามารถสนทนาระดับพื้นฐานเพื่อใช้ในประเทศญี่ปุ่น
2 ระดับต้น (Elementary) สามารถพูดคุยภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เข้าใจโครงสร้างประโยคง่ายๆ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและเขียนเป็นประโยคได้
3 เตรียมพร้อมไประดับกลาง(Pre-intermediate)
4 ระดับกลางเบื้องต้น (Lower-Intermediate) สามารถพูดคุยภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว และมีคลังศัพท์มากเพียงพอที่จะสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนวิชาชีพต่างๆได้ (Senmon Gakko)
5 ระดับกลาง (Intermediate)
6
7 ระดับสูง (Advanced) ไม่มีอุปสรรคในการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมากพอต่อการสอบเพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
8
9 ระดับสูงสุด (Superior) สามารถโต้วาทีได้เสมือนเจ้าของภาษาในหัวข้อเฉพาะต่างๆ อีกทั้งยังสามารถพูดคุยพร้อมให้เหตุผลอธิบายได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 10

เป้าหมายสำหรับหลักสูตรเข้มข้น (1 เทอม = 3 เดือน) – INTENSIVE SHORT TERM

เทอม ระดับ เป้าหมาย (Can-Do)
1 พื้นฐาน (Beginner) สามารถสนทนาระดับพื้นฐานเพื่อใช้ในประเทศญี่ปุ่น (แนะนำตัว, ซื้อของ,สั่งอาหารในร้านอาหาร, เชิญเพื่อนๆ ฯลฯ)
2 ระดับต้น 1 (Elementary 1) สามารถพูดคุยภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ส่วนหนึ่ง (ถามทาง, ขออนุญาต, ถามเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้น)
3 ระดับต้น 2 (Elementary 2) สามารถใช้ภาษาสุภาพหรือภาษาแบบกันเองได้เหมาะสมตามสถานการณ์
4 เตรียมพร้อมไประดับกลาง(Pre-intermediate) ทบทวนรูปแบบประโยคที่เรียนมาในชั้นต้น และสามารถนำมาใช้ได้จริง อีกทั้งยังสามารถอธิบายความรู้สึกหรือเขียนบทความได้
5 ระดับกลาง (Intermediate) สามารถสนทนาได้อย่างราบรื่นพร้อมทั้งอธิบายความรู้สึก  สามารถอ่านและเขียนข้อมูลและรูปแบบประโยคได้
6
7 ระดับสูง (Advanced) สามารถสทนาโต้ตอบได้ทุกหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อเจาะจง หรือหัวข้อทั่วๆไป  สามารถเข้าใจเนื้อหาโดยรวมของข่าวในหนังสือพิมพ์ โฆษณา และนิตยสาร เป็นต้น
8

Tuition Fee

(รวมภาษีแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าตำราเรียน)

School Timetable

หลักสูตรระยะสั้น

 • วันจันทร์ – วันศุกร์
 • 9:15-12:30 / 13:30-16:45
 • (กำหนดเวลาเรียนตามระดับ)

หลักสูตรระยะยาว

 • เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ 4 คาบ (1คาบ 45 นาที) วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่มีการเรียนการสอน และในตอนเข้าเรียนจะมีการทดสอบระดับภาษาญี่ปุ่นเพื่อทำการแยกห้องเรียน หลังจากนั้นในการเลือกหลักสูตรถัดไป จะดูผลการเรียนของหลักสูตร ณ ตอนนี้ เป็นการอ้างอิง สำหรับชั่วโมงการเรียนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับของภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรช่วงเช้า

(ระดับกลาง, ระดับสูง)

หลักสูตรช่วงบ่าย

(พื้นฐาน, ชั้นต้น)

คาบที่ 1 9:15 – 10:00 13:30 – 14:15
คาบที่ 2 10:00 – 10:45 14:15 – 15:00
คาบที่ 3 11:00 – 11:45 15:15 – 16:00
คาบที่ 4 11:45 – 12:30 16:00 – 16:45

Special Activities

พิธีปฐมนิเทศต้อนรับนักเรียนใหม่, พิธีจบการศึกษา, วันกีฬาสี, ไปชมซากุระ, การประกวดสุนทรพจน์, ทัศนศึกษาที่ฮาโกเน่ นิกโก้ หรือภูเขาไฟฟูจิ, กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่น

Dormitory

ที่พักที่เราแนะนำให้นักเรียนพักอาศัยระหว่างการใช้ชีวิตชีวิตที่ญี่ปุ่นนั้นมีหลากหลายประเภท ล้วนแล้วแต่สะดวกสบายในการเดินทางมาโรงเรียน  ที่พักบางแห่งยังมีส่วนลดสำหรับนักเรียนของ ARC Academy อีกด้วย

ประเภทของที่พักแบ่งได้ดังต่อไปนี้

หอพัก

 • จะมีผู้แลหอพักตลอดเวลาเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยของผู้พักอาศัย เพื่อให้คุณได้รู้สึกอุ่นใจระหว่างพักที่นี่
 • มีนักเรียนจำนวนมากพักอาศัยที่นี่ คุณจะได้พบปะและสร้างมิตรภาพกับทุกคนได้อย่างง่ายดาย
 • ราคาค่าที่พักถูกกว่าที่พักชนิดอื่น

เกสต์เฮาสต์

 • การพักอาศัยแบบเกสต์เฮาสต์ หมายถึง การอาศัยอยู่ในบ้านร่วมกับผู้อื่น
 • ผู้พักอาศัยจะมีห้องที่ใช้ร่วมกัน ได้แก่ ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และห้องน้ำ
 • คุณจะได้สร้างมิตรภาพใหม่ๆกับเพื่อนจากนานาประเทศ

แมนชั่นรายเดือน (อพาร์ทเมนท์)

 • คุณสามารถเลือกระยะเวลาในการเข้าพักได้
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆสำหรับการเข้าพัก ซึ่งจะทำให้คุณลดค่าใช้จ่ายเมื่อคราวย้ายออก
 • มีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเตรียมไว้ให้ เพื่อให้คุณรู้สึกสะดวกสบายทันทีที่ย้ายเข้ามา

โฮมสเตย์ (ครอบครัวท้องถิ่น)

 • คุณจะได้อาศัยร่วมกับครอบครัวชาวญี่ปุ่นในระยะเวลาสั้นๆ
 • มีบริการอาหารเช้าและอาหารเย็น
 • การพักแบบโฮมสเตย์เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ และไม่มีอาการแพ้อาหารใดๆ

Map Location

No Records Found

Sorry, no record were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.