School Timetable

หลักสูตรเข้มข้น 13:30 – 17:00 น. หรืออาจเรียนในช่วงเช้า 9:10 – 12:40 น.
หลักสูตรฮิระกาตะ คาตาคานะ 9:10 – 12:40 น. หรืออาจเรียนในช่วงบ่าย
หลักสูตรสนทนาเน้นพื้นฐานไวยากรณ์ 9:10 – 12:40 น.
หลักสูตรอินเฮ้าส์ เลือกเวลาระหว่าง 9:00 และ 20:00 น. เรียนครั้งละ 90 นาที
หลักสูตรเรียนส่วนตัว เลือกเวลาระหว่าง 9:00 และ 20:00 น. เรียนครั้งละ 90 – 120 นาที

Map Location

No Records Found

Sorry, no record were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.