Class Level

ระดับ

เนื้อหาการเรียน Can-Do(เป้าหมาย) ระดับที่มุ่งหวัง
JLPT

CEFR

ระดับต้น 1 เน้นเรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานโดยการฝึกทักษะการสนทนา และใช้ตำราเรียนที่ทางโรงเรียนแต่งขึ้นเอง มีทั้งฉบับที่ใช้ตัวอักษรโรมัน บัญชีคำศัพท์ บทสนทนาซึ่งมีการแปลเป็นภาษาในแต่ละประเทศ มีการสอนตัวอักษรคันจิ 300 ตัวในระดับ 1-2 ซึ่งมีการแบ่งเป็นชั้นเรียนพิเศษ ดังนั้น นักเรียนที่ไม่เข้าใจตัวอักษรคันจิก็สามารถเรียนได้ ・สามารถสนทนาในชีวิตประจำวันอย่างง่ายได้ เช่น การถามทาง และการซื้อของ เป็นต้น

・สามารถสื่อสารความคิดเห็น หรือเรื่องราวของตนเองเป็นประโยคง่ายๆได้

・สามารถอ่านและเขียนตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะได้

N5 A1
2 ・สามารถสนทนาในชีวิตประจำวันอย่างง่ายได้ เช่น การถามทางและการซื้อของ เป็นต้น

・สามารถสื่อสารความคิดเห็น หรือเรื่องราวของตนเองเป็นประโยคง่ายๆได้

・สามารถอ่านและเขียนตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะได้

N4 A2
เตรียมระดับกลาง 3 ทบทวนไวยากรณ์ทั้งหมดที่เรียนมาในระดับต้น โดยใช้ตำราเรียนที่ทางโรงเรียนแต่งขึ้น นักเรียนจะได้เรียนอย่างครบทุกด้าน ทั้งไวยากรณ์ การฟัง การสนทนา การเขียนเรียงความ การอ่าน เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเรียนในระดับกลาง ・สามารถใช้บทสนทนาในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างราบรื่น

・สามารถอธิบายงานอดิเรกหรืออาชีพของตนเองโดยใช้คำศัพท์ง่ายๆได้

・สามารถอ่านและเขียนประโยคที่ยาวขึ้นโดยใช้ไวยากรณ์ในระดับต้น

ระดับกลางตอนต้น 4 เรียนคำศัพท์และสำนวนเพิ่มขึ้น ฝึกฝนบทสนทนาต่างๆที่มีความหลากหลาย เพื่อจะได้สนทนาในโรงเรียน และชีวิตประจำวันได้โดยไม่ลำบาก ฝึกฝนทักษะการเขียนรูปประโยคที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และฝึกฝนทักษะการอ่านโดยสามารถเข้าใจประโยคยาวๆทีมีตัวอักษรมากกว่า 1000 ตัวได้อย่างถูกต้อง ・สามารถสนทนาในสถานการณ์ที่พบเจอใกล้ตัวที่มีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้นได้

・สามารถที่จะสื่อสารด้วยสำนวนของตัวเองโดยใช้ประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อบอกเล่าความรู้สึกจากการอ่านบทความ หรือแสดงเหตุผลที่เปลี่ยนกำหนดการได้

・สามารถเข้าใจประโยคที่ยาวขึ้น โดยที่มีครูผู้สอนช่วย

N3 B1
5 ・สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาสุภาพให้เหมาะกับสถานการณ์หรือผู้ร่วมสนทนาได้

・สามารถพูดประโยคยาวๆได้อย่างถูกต้อง

・สามารถที่จะอธิบายประสบการณ์หรือความปรารถนาของตนเองที่เป็นเรื่องราวนามธรรมได้

・สามารถเข้าใจบทความในหนังสือพิมพ์อย่างง่ายโดยมีพจนานุกรมหรือครูผู้สอนช่วย

N2
ระดับกลางตอนปลาย 6 เรียนสำนวนภาษาที่หลากหลาย รวมถึงการใช้ภาษาที่เข้าใจสับสน เพื่อสามารถใช้ภาษาและเข้าใจได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกที่ตนเองสนใจ หรือเพื่อแก้ไขจุดอ่อนทางภาษาของตนเอง ・สามารถใช้เหตุผลอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นของตนเองได้

・สามารถพูดให้คำแนะนำหรือขอร้อง โดยคำนึงถึงความรู้สึกของคู่สนทนาได้

・เข้าใจประเด็นสำคัญของบทความง่ายๆที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ หรือเรื่องที่มีลักษณะนามธรรมบ้าง

เตรียมระดับสูง 7 ทบทวนและฝึกฝนความรู้ที่ได้เรียนมาในระดับกลางและสามารถใช้ได้จริง ฝึกการอธิบาย หรือพูดแสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษาของตนเองเกี่ยวกับหัวข้อหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการอ่านบทความต่างๆ ・สามารถเขียนเรียงความ พูดอภิปราย แสดงความคิดเห็น หรืออธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนเองสนใจได้

・สามารถพูดแสดงความคิดเห็นขัดแย้ง หรือให้คำแนะนำโดยใช้สำนวนแบบภาษาญี่ปุ่นได้

・สามารถอ่านบทความโดยการอ่านทีละบรรทัด และเปรียบเทียบได้

ระดับสูง 8 การอ่านประโยคชนิดต่างๆที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เช่น นวนิยาย งานเขียน บทความที่มีความยาวประมาณ 2000 – 3000 ตัว ฝึกการแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล ฝึกเขียนและพูดจากบทความ หรือบทสนทนาเพื่อเรียนสำนวนที่มีความละเอียด และมีนัยต่างๆ ・สามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อทางด้านสังคม และวัฒนธรรมทั่วไปได้อย่างราบรื่น

・สามารถพูดได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และโอกาส

・สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อน เช่น บทความในหนังสือพิมพ์ หรืองานวิจารณ์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและถูกต้องด้วยตนเองได้

・สามารถที่จะใช้ชีวิตและเรียนร่วมกับคนญี่ปุ่นได้หลังจากที่ได้สอบเข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแล้ว

・สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงานได้ในระดับหนึ่ง หลังจากที่เข้าเรียนเป็นนักศึกษาฝึกงาน

N1 B2
9
10 คอร์สเรียนจะเน้นการใช้อุปกรณ์การเรียนใหม่ๆอย่างหลากหลาย ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนให้แสดงความเห็น หรือเขียนรายงานจากเนื้อเรื่องที่อ่าน และสามารถที่จะอภิปราย โต้แย้ง ถกเถียง หรือสามารถอ่านอย่างเข้าใจได้พร้อมๆกัน ในแต่ละภาคการเรียนจะมีการแบ่งชั้นเรียนตามลักษณะเป้าหมายการเรียนที่ผู้เรียนมุ่งหวัง ได้แก่ ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร และชั้นเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี-โท เพื่อฝึกฝนการอภิปราย การรายงานสิ่งที่ได้อ่านมาซึ่งมีเนื้อหาเฉพาะสาขาหรืองานวิทยานิพนธ์ ・สามารถที่จะพูดคุยแสดงความคิดของตนเองกับคนญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นหัวข้อเรื่องเฉพาะด้าน และสามารถที่จะฟัง และอ่านภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับเดียวกับคนญี่ปุ่น

・สามารถที่ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับคู่สนทนา

・สามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาในสาขาเฉพาะทางได้โดยไม่ต้องใช้พจนานุกรม และสามารถที่จะเขียนรายงานหรือวิทยานิพนธ์ได้ด้วยตัวเอง

・สามารถที่จะใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและในบริษัทได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหา

 

 

C1
11

School Timetable

เรียนตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์

รอบเช้า ชั้นเรียนระดับกลาง II และระดับสูง 9:20 – 12:40
รอบบ่าย ชั้นเรียนระดับเริ่มต้น และระดับกลาง I 13:10 – 16:30

Map Location

No Records Found

Sorry, no record were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.