Compare Listings

Application Documents

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

ขั้นตอนที่ 1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อสมัครเรียน (แบบฟอร์มในเว็บไซต์ของเรา)

ทีม iLoveJapanese ให้นักเรียนกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายสำหรับการเริ่มต้นการสมัคร และเมื่อนักเรียนส่งแบบฟอร์มสมัคร ทีม iLoveJapanese จะติดต่อไปยังโรงเรียนที่นักเรียนเลือกไว้ เพื่อสอบถามความพร้อมของโรงเรียนในการรับเอกสารการสมัครแบบเต็มรูปแบบของนักเรียน ว่ายังสามารถรองรับนักเรียนได้หรือไม่ ในกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถรองรับนักเรียนได้แล้ว เราจะติดต่อไปยังโรงเรียนอื่นโดยอิงจากความต้องการของนักเรียน

ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเพื่อสมัครเรียน (แบบฟอร์มของโรงเรียน)

หลังจากได้รับการตอบรับจากโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว จะเป็นการส่งเอกสารประกอบการสมัครเรียนไปยังโรงเรียน  โดยนักเรียนจะทำการพิมพ์เอกสาร เขียนข้อมูลต่าง ๆ ลงในแต่ละช่อง และส่งมาให้ทีม iLoveJapanese (สามารถนำเอกสารดังกล่าวมาส่งที่ออฟฟิศด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้เช่นกัน)  ทั้งนี้ เมื่อเราได้รับเอกสารพร้อมทั้งตรวจสอบ เราจะส่งไปยังโรงเรียนในญี่ปุ่นเป็นลำดับถัดไป

เราจะทำการส่งเอกสารจากโรงเรียนไปให้นักเรียน โดยเอกสารชุดดังกล่าวมีหัวข้อดังต่อไปนี้:

 1. แบบฟอร์มสมัครเรียน
 2. ข้อมูลส่วนตัว
 3. เอกสารยืนยันสถานะทางการเงิน

สำหรับเอกสารอื่น ๆ นั้น นักเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวเอง โดยเอกสารทางกฎหมายทุกฉบับจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น และต้องได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากสำนักงานให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยเช่นกัน

เอกสารที่นักเรียนต้องเตรียม

 1. แบบฟอร์มสมัครเรียน (ของโรงเรียน) – ทีมงานเป็นผู้ส่ง
 2. แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว (ของโรงเรียน) – ทีมงานเป็นผู้ส่ง
 3. รูปสี (3×4 เซนติเมตร) 6 รูป
 4. ใบรับรองที่แสดงให้เห็นถึงอาชีพปัจจุบันของตัวนักเรียน (จดหมายจากทางโรงเรียน หรือ หนังสือรับรองสถานะการทำงาน ในกรณีที่ทำงานอยู่)
 5. ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองการจบการศึกษาจากสถาบันที่ศึกษาล่าสุด (เอกสารทางกฎหมาย)
 6. ผลการเรียน (เอกสารทางกฎหมาย)
 7. สำเนาหนังสือเดินทางและหน้าที่ประทับตราว่าเคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว
 8. สูติบัตรที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและผู้รับรอง

เอกสารที่ผู้รับรองต้องเตรียม (พ่อแม่ หรือ ญาติใกล้ชิด)
(*ในกรณีที่ผู้รับรองไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น)

 1. เอกสารยืนยันสถานะทางการเงิน (ของโรงเรียน) – ทางเรามีให้
 2. จดหมายว่าจ้างงาน
 3. ใบรับรองรายได้
 4. เอกสารรับรองจำนวนเงินฝากในธนาคาร
 5. เอกสารที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับรองและนักเรียน (สูติบัตร เป็นต้น)

(*ในกรณีที่ผู้รับรองอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น)

 1. เอกสารยืนยันสถานะทางการเงิน (ของโรงเรียน) – ทางเรามีให้
 2. จดหมายว่าจ้างงาน (在職証明書)
 3. เอกสารที่ระบุรายได้ต่อปี (課税証明書)
 4. ใบรับรองยอดเงิน  (銀行口座残高証明書)

จูมินเฮียว (住民票) หรือ Resident Card (บัตรที่ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออกให้กับผู้ที่พำนักอาศัยระยะกลางถึงระยะยาว ซึ่งจะระบุเกี่ยวกับการพำนักอาศัยเช่นการอนุญาตเข้าประเทศ หรืออนุญาตการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัย และต่อเวลาพำนักอาศัย เป็นต้น)

ขั้นตอนที่ 3. จัดส่งเอกสารไปยังสถานทูตญี่ปุ่น

 1. หนังสือรับรองสถานภาพการพำนัก (สำหรับหลักสูตรระยะยาว) หรือ จดหมายเชิญจากทางโรงเรียน (สำหรับหลักสูตรระยะสั้น)*ทาง iLoveJapanese จะมีเอกสารส่วนนี้มอบให้นักเรียน
 2. แบบฟอร์มขอวีซ่า (สำเนาเอกสาร 2 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อ)
 3. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุการใช้เหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี ในขณะที่เดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น
 4. สำเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หน้าแรก 1 ชุด
 5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 6. รูปถ่ายสี (4.5 x 4.5 เซนติเมตร) 4 รูป

สำหรับนักเรียนที่มีผู้สนับสนุนทางการเงิน
A. หนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากจากธนาคาร (Bank statement) โดยจำนวนเงินจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาหลักสูตรที่เรียน

 • 3 เดือน – 5 แสนเยน
 • 6 เดือน – 1 ล้านเยน
 • 1 ปี – 2 ล้านเยน
 • 1 ปี 3 เดือน – 2 ล้าน 5 แสนเยน
 • 1 ปี 6 เดือน – 3 ล้านเยน
 • 1 ปี 9 เดือน – 3 ล้าน 5 แสนเยน
 • 2 ปี – 4 ล้านเยน

* ในกรณีที่ต้องการใช้ใบรับเงินเดือน (Salary statement) ประกอบกับหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากจากธนาคาร อาจจะสามารถใช้ควบคู่ได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ โปรดปรึกษากับทางทีม iLoveJapanese อีกครั้ง

สำหรับนักเรียนเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินด้วยตัวเอง

A. ใบรับรองการทำงาน (ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และประวัติการทำงาน)

B. หนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากจากธนาคาร (Bank statement) โดยจำนวนเงินจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาหลักสูตรที่เรียน

 • 3 เดือน – 5 แสนเยน
 • 6 เดือน – 1 ล้านเยน
 • 1 ปี – 2 ล้านเยน
 • 1 ปี 3 เดือน – 2 ล้าน 5 แสนเยน
 • 1 ปี 6 เดือน – 3 ล้านเยน
 • 1 ปี 9 เดือน – 3 ล้าน 5 แสนเยน
 • 2 ปี – 4 ล้านเยน